Verduurzamen van uw schoolgebouw

Verduurzamen van uw schoolgebouw

De onderwijssector biedt nog veel kansen voor verduurzaming. Veel huidige panden zijn toe aan renovaties om de gebouwen toekomstbestendig te maken. Een duurzaam schoolgebouw heeft een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik en is betaalbaar.

Wat houdt een duurzaam schoolgebouw in?

Duurzame schoolgebouwen hebben een laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat waar aandacht is voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Op dit moment is het gemiddelde schoolgebouw in het PO en VO 40 jaar oud en niet duurzaam. De duurzame schoolgebouwen zijn nodig om goed onderwijs te verzorgen en om doelstellingen te halen van het klimaatakkoord, waaronder het verlagen van de CO2-uitstoot, CO2-reductie en aardgasvrij. Een schoolgebouw is duurzaam wanneer het optimaal ten dienste staat van het onderwijs. Een gezond binnenklimaat leidt tot hoger leerrendement en minder ziekteverzuim. Het onderwijs heeft de opdracht in te spelen op duurzaamheid en heeft een voorbeeldfunctie voor de omgeving.

Routekaart verduurzaming schoolgebouw

Schoolbesturen en gemeenten kunnen een aantal maatregelen nemen om de duurzaamheidsambities te realiseren. Deze maatregelen zijn als volgt:

  • Het in kaart brengen van de kwaliteit en duurzaamheid van het huidige gebouw.

De verduurzaming begint met het vormen van een beeld waar de huidige schoolgebouwen staan. De omvang, bouwjaar, kwaliteit en de ruimtebehoefte voor nu en de toekomst staan hierin centraal. Ook wordt het energieverbruik in beeld gebracht evenals de CO2-uitstoot per gebouw. Vanaf hier is een vertrekpunt.

  • Gezamenlijke visie bepalen op onderwijshuisvesting.

De tweede stap is het bepalen van een gezamenlijke visie met het schoolbestuur en de gemeente waarbij ook gekeken wordt naar samenwerking met de verschillende beleidsvelden als duurzaamheid, welzijn, sport en cultuur. In deze fase is ook belangrijk waaraan voldaan moet worden en welke ontwikkelingen in de toekomst worden verwacht.

  • Vertaling van de lokale opgave naar concrete doelen

Bij renovaties en nieuwbouw wordt gekeken naar de gewenste situatie van de onderwijsgebouwen op de langere termijn. Wanneer alle ambities helder en concreet zijn, volgt de planvorming.

  • Per schoolgebouw kijken wat wenselijk, haalbaar en betaalbaar is in de huidige situatie en wat dit betekent voor de doelstellingen met betrekking tot kwaliteit en duurzaamheid.

De integrale totaalaanpak, Integraal Huisvestingsplan, is een gezamenlijke stap waarbij keuzes worden gemaakt over nieuwbouw, renovatie en onderhoud en welke gebouwen van waarde zijn om naar de toekomst toe te behouden. Met dit plan is inzicht in de totale investeringsbehoefte die nodig is voor de financiering.

  • Zoeken naar manieren om efficiënter te werken, knelpunten weg te nemen en standaardisatie mogelijk te maken.

Bij de uitvoering is het belangrijk na te denken over welke taken en verantwoordelijkheden bij wie liggen, hoe de markt benaderd kan worden, welke vorm van aanbesteden wenselijk is en welke oplossingen marktpartijen kunnen bieden. Om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u toezicht houdt op de uitvoering, de voortgang bewaakt en focust op herijking door monitoring.

Randvoorwaarden verduurzaming

Om de ambities te realiseren zijn ook bepaalde randvoorwaarden gerealiseerd zodat bepaalde knelpunten worden weggenomen. Een schoolgebouw moet altijd ten dienste staan van het onderwijs, daarom gaan keuzes die de onderwijskwaliteit ten goede komen boven keuzes die het gebouw verduurzamen in de zin van CO2-verkbruikt.

Het schoolgebouw is daarnaast verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van het gebouw, behalve als dit anders geregeld is. De exploitatie moet betaalbaar zijn, omdat de toekomst van de school anders in het geding komt. Ook voor stijgende kosten zijn randwaarden opgesteld. Nieuwe technieken zorgen vaak voor extra lasten en hogere kosten waardoor schoolbesturen en gemeenten huiverig zijn om nieuwe technieken in te zetten. Daar waar schoolbesturen en gemeenten efficiënter met hun middelen kunnen omgaan of versnelling kunnen realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of betaalbaarheid, dient nagestreefd te worden.

Scholen op koers

Het ‘Scholen op Koers naar 2030!’ programma van de Rijksoverheid wordt ingezet om scholen en gemeenten te ondersteunen bij de verduurzamingsopgave van onderwijshuisvesting. Het programma biedt een verscheidenheid aan instrumenten om de verduurzamingsopgave op een planmatige en slimme manier te organiseren op portefeuilleniveau. Het programma organiseert startbijeenkomsten waarbij de lokale situatie en de opgave naar de toekomst in kaart wordt gebracht. Verdiepingsbijeenkomsten worden gehouden wanneer schoolbesturen het nodige inzicht in de opgave en het energieverbruik hebben. De bijeenkomsten bieden ondersteuning in de volgende stap die u als onderwijsinstelling in kan zetten.

De rol van huisvestingexperts

Naast de Rijksoverheid bieden huisvestingexperts ook ondersteuning in de stappen die u als onderwijsinstelling kan zetten in het verduurzamen van het schoolgebouw. Huisvestingexperts bieden onafhankelijk en deskundige ondersteuning bij alle vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en onderwijshuisvesting. Huisvestingexperts bieden daarnaast ondersteuning in het opstellen van onderhoudsplannen die een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de scholen. Deze Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP) bieden inzicht in de huidige situatie en bieden draagvlak voor het maken van duurzame keuzes. Via onderstaande knop vertellen wij u meer over het DMJOP.

SF - DMJOP.png

Kortom, een duurzaam schoolgebouw heeft een laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat. Op dit moment zijn de meeste schoolgebouwen niet duurzaam maar gemeenten en scholen kunnen een aantal maatregelen nemen om de gebouwen te verduurzamen. Dit begint bij het in kaart brengen van de kwaliteit en duurzaamheid van het huidige gebouw. De volgende stap is het bepalen van een gezamenlijke visie en het stellen van doelen. Deze geven houvast in het verduurzamingstraject. Als laatste is het belangrijk te kijken naar wat mogelijk is voor het gebouw. Dit gaat om zowel de verschillende duurzame mogelijkheden als het financieel plan. Naast verschillende programma’s van de rijksoverheid zijn huisvestingexperts beschikbaar om u te ondersteunen in het verduurzamen van het schoolgebouw. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van een DMJOP die inzicht en draagvlak biedt voor het maken van duurzame keuzes.

De huisvestingexperts van School Facility zijn gespecialiseerd in het adviseren en het opstellen van duurzaamheidsplannen en bieden graag ondersteuning bij het verduurzamen van uw schoolgebouw. U kunt contact opnemen met onze experts via onderstaande knop of via info@younggroup.nl of 0172 - 745085.

Afbeelding3.png