Privacybeleid

Privacybeleid

Young Group B.V. gaat vertrouwelijk om met de informatie en gegevens welke u verstrekt. Privacy staat bij ons hoog in het vaandel en dit betekent dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens welke u aan onze organisatie verstrekt.

Op deze pagina staat beschreven op welke wijze onze organisatie omgaat met de gegevens welke u aan ons verstrekt. Indien u vragen heeft, dan vernemen wij dat uiteraard graag. Onze medewerkers staan u graag te woord en zijn – binnen de gebruikelijke kantoortijden – zowel per e-mail als per telefoon bereikbaar.

Dienstverlening
Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, zullen de nodige (persoons)gegevens worden gevraagd. Uw (persoons)gegevens worden vastgelegd ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening welke is overeengekomen en de daarbij behorende wijzigingen die op deze overeenkomst volgen.

Het vastleggen en het gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot de informatie die nodig is voor de overeengekomen dienstverlening. Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Vastleggen (persoons)gegevens in verband met sollicitatie
Via onze werkenbij website kunt u reageren op openstaande vacatures. Op deze pagina vragen wij enkel de gegevens welke nodig zijn voor de eventuele arbeidsbemiddeling. Denk bijvoorbeeld aan: naam, adres, contactgegevens en relevante werkervaring en opleiding (C.V.) et cetera. Ook kunt u uw motivatiebrief uploaden, hetgeen optioneel is. Deze gegevens worden vervolgens gedeeld met eventuele opdrachtgevers.

De gegevens welke u aan ons verstrekt worden opgeslagen voor zolang dit vereist is voor zo lang dit nodig is voor de bemiddeling naar werk. Bij een werkzame uitzendkracht bestaat er een wettelijke grondslag op een kopie van het verwerken van het ID-document.

Welke gegevens worden er vastgelegd?
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en uw e-mailadres;
- in het bericht via de contactpagina op onze website kunt u aangeven waarom u contact met ons wenst op te nemen. Ook kunt hier aanvullende informatie aangeven.
- Via de chatfunctie via onze website kan onze organisatie aanvullende gegevens en/of informatie vragen. Deze gegevens en/of informatie wordt opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
- Overige informatie welke u aan ons verstrekt via onze website en/of op een andere wijze. Deze informatie wordt opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Gegevens voor personeel
- Kopieën van identiteitskaarten en nationaliteit van eventuele uitzendkrachten en/of werknemers (inclusief of het gaat om een buitenlandse uitzendkracht volgens de Wet arbeid vreemdelingen).
- Gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke plicht om de loonadministratie te doen voor werknemers.
- BSN : Een kopie van het identiteitsdocument van een werkzoekende die (nog) niet aan een opdrachtgever ter beschikking is gesteld, maar daar wel voor in aanmerking komt. Dat betekent dat bij ingeschreven uitzendkrachten de gegevens die op de kopie van het identiteitsbewijs staan, worden verwerkt. Zoals het BSN, nummer van het identiteitsbewijs, nationaliteit en pasfoto. Dit overeenkomstig de AVG-wetgeving.
- Gegevens die nodig zijn om te voldoen aan het uitvoeren van de inhoud van pensioenadministratie (inclusief loonaangifte bij de belastingdienst).
- Gegevens die nodig zijn voor de Ziektewet, UWV, Bedrijfsarts en dergelijke.
- Gegevens kunnen en zullen, indien dit nodig is, worden verstrekt aan derden.

Communicatie 
Wanneer u berichten, op welke wijze dan ook, naar ons toezendt – worden deze berichten in eerste instantie opgeslagen. Afhankelijk van het type bericht, kan het voorkomen dat wij vragen naar (aanvullende) persoonlijke gegevens en/of informatie. Wij zullen vragen naar deze gegevens wanneer dit nodig is om vragen en verzoeken te verwerken en te beantwoorden. Deze informatie en gegevens worden vervolgens opgeslagen in een beveiligde omgeving en de toegang daartoe is beperkt.

Doeleinden en het verspreiden van uw gegevens
Onze organisatie gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Uw (persoons)gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan opgenomen in dit privacy beleid, tenzij anders overeengekomen.

Uw (persoons)gegevens en/of (privacy)gevoelige informatie zullen niet met derden worden gedeeld. Indien het noodzakelijk is om onze werkzaamheden te verrichten, zullen uw gegevens intern worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met uw (persoons)gegevens en/of informatie.

Wijzigingen
Wijzigingen, aanvullingen, aanpassingen en/of veranderingen kunnen ervoor zorgen dat het privacy beleid wordt aangepast. Onze organisatie adviseert u om enige regelmaat het privacy beleid te raadplegen. Het privacy beleid is 24/7 in te zien via onze website www.younggroup.nl.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u berichten aan een van onze medewerkers. Onze organisatie zal vervolgens zo spoedig mogelijk deze gegevens verstrekken, corrigeren dan wel verwijderen – tenzij de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren en/of er een andere dringende reden is die zich tegen het verwijderen van deze gegevens verzet.

Nieuwsbrief
In onze nieuwsbrief wordt u dan wel uw organisatie op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen binnen onze organisatie. In onze nieuwsbrief staat eveneens aangegeven op welke wijze u zich kunt afmelden van deze nieuwsbrief. Indien u hier vragen over heeft, vernemen wij dat uiteraard graag. U kunt altijd contact opnemen met een van onze medewerkers en wij helpen u graag verder. Onze medewerkers zijn, binnen de gebruikelijke kantoortijden, zowel per e-mail als per telefoon bereikbaar.

Indien u gegevens wenst aan te passen, dan vernemen wij dat uiteraard ook graag. Onze medewerkers zijn bereikbaar, zowel telefonisch als per e-mail, binnen de gebruikelijke kantoortijden.

Cookies
Onze website maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. De informatie welke inzichtelijk wordt dankzij het gebruik van deze cookies kan worden gebruikt om:  

  • Inzicht te krijgen hoe onze website bezoekers onze website gebruiken;
  • Analyses te maken;
  • Rapportages te maken over de wijze waarop onze website wordt gebruikt;
  • Analyses en rapportages te maken om onze dienstverlening te verbeteren;
  • Het opstellen van (formele) documenten en/of overeenkomsten
  • Overige diensten aan te bieden;

Voormelde opsomming is niet uitputtend, maar is bedoeld als richtsnoer. 

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om – via uw browser – aan te geven dat u cookies wenst te weigeren dan wel dat er wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Sommige pagina’s van onze website functioneren niet dan wel niet correct wanneer cookies zijn uitgeschakeld.     

Indien u vragen heeft dan wel op- en/of aanmerkingen heeft op ons privacy beleid, dan vernemen wij dat uiteraard graag. Onze medewerkers zijn zowel per e-mail als per telefoon bereikbaar binnen de gebruikelijke kantoortijden. 

Young Group hecht waarde aan een kwalitatieve en continue dienstverlening en beschikt over NEN4400-1 en ISO 9001:20015 certificering.